Komise mládeže Pražského šachového svazu

pořádá ve spolupráci s

ŠK Smíchov a s laskavým svolením Úřadu městské Praha 5

Přebor Prahy družstev starších žáků

pro sezónu 2013/14

1. Řídící orgán a pořadatel

Pražský šachový svaz, Komise mládeže, Pod Děkankou 82, BOX 31, 140 21 Praha 4

2. Vedoucí soutěže

Josef Nový, telefon: 777 888 678,  e-mail: josef.novy@seznam.cz

3. Termín soutěže

12.4.2014 (sobota), 9:00-17:00

prezence 9:00-9:15, zahájení turnaje 9:30, předpokládaný konec kolem 17:00

4. Hrací místnost:

Štefánikova 13, Praha 5, Zasedací síň Úřadu městské části Praha 5

5. Spojení

M-B Anděl a asi 5min.pěšky. Tram č. 7, 9, 10, 12, 14 do stanice Anděl  

6. Právo účasti

Pouze družstva z oddílů registrovaných v ŠSČR v rámci Pražského šachového svazu.

7. Složení družstva

Šestičlenná družstva. Ke každému utkání musí nastoupit 4 hráči narození 01.01.1999 a mladší a dále na libovolné šachovnici 1 mladší žák narozený 01.01.2002 a mladší a 1 dívka narozená 01.01.1999 a mladší nebo žák narozený 01.01.2004 a mladší. Nelze sloučit kategorie mladšího žáka a dívky na jednu šachovnici. Všichni hráči musí být registrováni v ŠSČR. Ke každému utkání smí nastoupit celkem maximálně 1 host nebo cizinec nebo volný hráč. Zbývající hráči, kteří nastoupí k utkání, musí být registrováni ve stejném šachovém oddílu.

8. Soupiska

Soupiska musí být v souladu s čl. 3.5 Soutěžního řádu ŠSČR, musí obsahovat:

- název družstva a název šachového oddílu,

- označení soutěže

- seznam členů družstva, u každého hráče je třeba uvést pořadové číslo, příjmení, jméno, datum narození, ELO (LOK ČR), výkonnostní třídu a označení, zda jde o dívku (D), mladšího žáka nar. 2002 a ml. (M), mladšího žáka nar. 2004 a ml. (SM), volného hráče, hosta nebo cizince (V, H. C), označení hráče základní sestavy (Z) = 5 hráčů podle pořadí na soupisce, kteří mohou současně nastoupit do utkání,

- jméno a adresu kapitána družstva (případně jeho zástupce), e-mailovou adresu pro zasílání korespondence, pokud má být jiná než kapitánova,

- razítko a podpis oprávněného zástupce šachového oddílu.

U hostů musí kapitán doložit řádně podepsaný souhlas mateřského oddílu s hostováním do zahájení soutěže.

Počet hostů a cizinců  na soupisce není omezen (mimo obecná omezení dle Soutěžního řádu). V soutěži mohou startovat i hráči uvedení na soupisce družstva stejného oddílu startujícího ve vyšší soutěži (Extraliga dorostu a 1. Liga družstev mladšího dorostu), musí však být označeni jako volní hráči (viz výše). Obecně platí, že počet volných hráčů v jednom oddílu v soutěžích mládeže je pro soutěžní sezónu nejvýše roven počtu družstev, která za tento oddíl startují ve všech mistrovských soutěžích družstev mládeže

Hráč může být na soupiskách nejvýše dvou družstev v soutěžích v České republice (myslí se extraliga dorostu, 1.liga mladšího dorostu a tato soutěž).

Na soupisce smí být maximálně 20 hráčů.

Do sestavy pro utkání může být zařazen jen jeden hostující nebo volný hráč nebo cizinec.

9. Přihlášky

Přihlášku včetně soupisky zašlete do 9.4. e‑mailem na adresu vedoucího soutěže.

Soupisku lze se souhlasem vedoucího soutěže upravit do začátku 1.kola soutěže.

Pořadatel nezaručuje přijetí nepřihlášených družstev z kapacitních důvodů.

10. Startovné

Podle doporučení ekonomické směrnice ŠSČR 200 Kč za družstvo. Vklad je nutné uhradit před zahájením turnaje.

11. Systém turnaje

Bude zvolen podle počtu zúčastněných družstev. Časový rozpis kol bude upřesněn v souladu se systémem.

Hraje se podle pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR platného v platné verzi. Zápis partií je povinný, zapisovat nemusí žáci prvních tříd ZŠ a mladší.

Družstvo uvedené jako domácí má na lichých šachovnicích bílé figury a na sudých černé figury.

12. Tempo hry:

40 minut pro každého hráče na celou partii + 10 sekund za každý provedený tah. 

Povinný zápis mimo posledních 5 minut.

13. Hodnocení výsledků

Dle čl. 5.3 Soutěžního řádu ŠSČR. Výsledky nebudou zaslány na zápočet LOK ČR.

14. Ceny a postupy

První 3 družstva obdrží poháry a diplomy.

V konečném pořadí první družstvo postupuje do 1. ligy družstev mladšího dorostu 2014/2015.

Další družstva se stávají podle dosaženého umístění náhradníky.

15. Materiál

Každé družstvo přiveze 4 hrací soupravy turnajové velikosti včetně funkčních elektronických šachových hodin.

16. Organizační pokyny

Každé družstvo musí mít kapitána staršího 18 let, který za členy družstva po dobu soutěže zodpovídá.

Doporučuje se, aby vedoucí družstev měli při zápasech k dispozici tyto propozice, platnou soupisku družstva, Soutěžní řád ŠSČR a platná Pravidla šachu FIDE.

17. Výsledky

Výsledky budou zveřejněny na stránkách Komise mládeže PŠS   (  http://pss.chess.cz/PSS_KM.HTM)

18. Změny

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu tempa hry podle počtu přihlášených družstev.

V Praze dne 30.3.2014

Ing. Pavel Kopta v.r.

Předseda KM PŠS

Josef Nový a Vladislav Pivoňka

pořadatel