Covid dodatek pravidel soutěží PŠS

 

Povinnosti a práva pořadatelů

1. Pořadatel je povinen respektovat aktuálně platná hygienicko-epidemiologická nařízení a zajistit aby byla aplikována v jeho hrací místnosti. Pokud nejsou pro klubovny zájmových skupin stanovena přímo vládními epidemiologickými opatřeními nebo nejsou stanovena ani provozovatelem objektu, v němž se hrací místnost nachází (požadavky pořadatele musí odpovídat obecně platným nařízením pro stejný typ prostředí), platí pro hrací místnosti rozhodnutí Šachového svazu ČR.

2. Pořadatel je povinen seznámit s aktuálními hygienicko-epidemiologickými podmínkami v jeho hrací místnosti účastníky soutěže, resp. soupeře každého jednotlivého utkání předem, pokud to není z obecně platných hygienicko-epidemiologických nařízení zjevné.

 

Povinnosti a práva rozhodčích

1. Rozhodčí je oprávněn nepřipustit ke hře hráče, který se neřídí hygienicko-epidemiologickými požadavky pořadatele, a odmítne se jimi řídit i po výzvě rozhodčího.

2. Rozhodčí je oprávněn ukončit partii a prohlásit ji za prohranou pro hráče, který se v průběhu hry opakovaně odmítá řídit hygienicko-epidemiologickými požadavky pořadatele. Bodový zisk soupeře určí rozhodčí.

 

Povinnosti a práva hráčů

Hráč je povinen řídit se hygienicko-epidemiologickými nařízeními stanovenými pořadatelem platnými pro dobu konání soutěže (resp. utkání) pro jeho hrací místnost.

 

Povinnosti a práva kapitána družstva

Pokud hygienicko-epidemiologická nařízení vyžadují prokazování bezinfekčnosti, ručí kapitán za to, že všichni hráči jeho družstva přítomní v hrací místnosti svoji bezinfekčnost prokázali.

___________________________________________________________________________

 

 

Pro připomenutí:

 

Pokud se soutěž nebo její část koná formou turnaje nebo soustředění, je pořadatelem této soutěže nebo této její části právní subjekt pověřený jejím zajištěním. Za plnění povinností pořadatele zodpovídá ředitel soutěže určený pořadatelem.

Při utkání družstev je za pořadatele považováno domácí družstvo, případně to, které je určeno pravidly soutěže. Za plnění povinností pořadatele zodpovídá kapitán domácího družstva, případně jiná osoba určená pořadatelem.

 

Rozhodčí je osoba, která řídí soutěž, resp. utkání – buď delegovaný kvalifikovaný rozhodčí nebo osoba na roveň mu ustavená (Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí, převezme řízení osoba určená pořadatelem, a to i při utkání družstev, pokud se na osobě náhradního rozhodčího nedohodnou kapitáni obou družstev jinak. Náhradní rozhodčí má práva a povinnosti jako delegovaný rozhodčí.).