Vážení předsedové oddílů a kapitáni družstev hrajících v Přeboru Prahy družstev,

na základě vyhodnocení výsledků ankety, ve které se nadpoloviční většina vyslovila, že preferuje dokončení soutěže, připravil řídící orgán soutěže kalendář (viz zde), podle kterého může být soutěž dohrána v termínu od 8. do 26.6.2020.

Aby mohla být soutěž dohrána,  musí být splněny následující podmínky:

1. Dohrání musí být v souladu s aktuálně platnými hygienickým podmínkami. Pro jejich posouzení bude rozhodující, zda ŠS ČR rozhodne ke dni 27.5.2020 o dohrání soutěží 1. a 2. ligy.

2. Pokud nebudou dohrávány ligové soutěže, nebude dohráván ani Přebor Prahy družstev.

3. V případě dohrávání soutěže, je nutné zajistit regulérnost jejího dohrání, tj. soutěž musí dohrát naprostá většina družstev. Naprostou většinou se rozumí to, že v každé skupině musí být maximálně 2 družstva, která nebudou moci soutěž dohrát. V opačném případě nebude soutěž dohrávána. 

4. O tom, zda bude nebo nebude Přebor Prahy družstev 2019/20 dohrán rozhodne STK nejpozději dne 1.6.2020.

5. V případě změn krizových nebo preventivních opatření v průběhu konání dohrávky, které neumožní uskutečnění celé dohrávky v termínu 8.6. až 26.6. 2020, bude soutěž ukončena.

6. V případě dohrávání nebudou družstva, která se rozhodnou dohrávky neúčastnit, pokutována ve smyslu čl. 4.3.2. Propozic soutěže („Za nenastoupení družstva pokuta: v Přeborové skupině  3000,- Kč, v 1. třídě  1000,- Kč, ve 2. třídě  500,- Kč, ve 3. třídě  200,- Kč.“).

7. V případě, že soutěž nebude dohrána, nebudou výsledky vyhlášeny (tak jak je stanoveno i ŠSČR pro případ nedohrání ligových soutěží) a právo účasti v příslušné soutěži řízené PŠS v ročníku 2020/2021 budou mít v takovémto případě všechna družstva, která se účastnila příslušné soutěže v ročníku 2019/2020. Nikdo v tom případě nebude uvnitř kraje postupovat ani sestupovat. Pokud budou dohrány ligové soutěže (nebo pokud by v případě ukončení lig bez vyhlášení výsledků vyvstala potřeba určit náhradníky za družstva, která by nevyužila své právo účasti v ročníku 2020/2021), bude postup do 2. ligy nabídnut oddílům podle aktuálního pořadí v přeborové skupině.  V nižších soutěžích případné náhradníky ročníku 2020/2021 určí řídící orgán podle aktuálního pořadí v soutěži ročníku 2019/2020. Protože nebudou dohrány všechna utkání, nebude uplatňován požadavek Soutěžního řádu „3.5.6 Každý hráč základní sestavy, volný hráč, host i cizinec uvedený na soupisce po posledního člena základní sestavy družstva včetně musí v průběhu soutěže odehrát nejméně 2 partie, pokud není pravidly soutěže stanoven vyšší počet povinných partií. Nesplnění povinnosti odehrát stanovený minimální počet partií se posuzuje jako porušení SŘ a ŘO je povinen vyvodit z toho důsledky.“, tj. nebude pokutováno neodehrání požadovaných nejméně dvou partií.

Žá dáme Vás proto o následující:

Nejpozději do 24.5.2020 závazně potvrďte řídícímu orgánu soutěže, zda můžete soutěž dle přiloženého rozpisu a výše uvedených podmínek dohrát – odpovídejte, prosím, za celý oddíl a uveďte, která vaše družstva mohou/nemohou soutěž dokončit.

Pokud chcete soutěž dohrát, ale musíte žádat o nějaké změny v rozpisu soutěže, platí následující: Termín pro dohrávky je stanoven na 8.6. až 26.6. 2020 v souladu s přiloženým kalendářem konání jednotlivých utkání. Protože se jedná o pokračování přerušené soutěže, soupisky a adresáře hracích místností (a s tím spojená místa konání utkání) a kontaktních osob jsou oproti původním nezměněny. Případné odlišnosti od adres hracích místností nebo hracích dní je nutné aktualizovat nejpozději do 15.5. 2020 – později ohlášené změny nebudou akceptovány jako změna nevyžadující souhlas soupeře a ŘO. Případná změna termínu a místa konání některého utkání je možná jen se souhlasem soupeře a ŘO soutěže, na základě  žádosti podané ŘO nejpozději 25.5. 2020. Termín utkání lze překládat jen do období 8.6. až 26.6. 2020.

Za STK PŠS    Jan Kropík, předseda

6. května 2020