Propozice soutěže

Přebor Prahy šachových družstev pro sezónu 2020-2021

 

1.       Základní ustanovení

1.       Vypsání soutěže: VV PŠS vypisuje Přebor Prahy družstev v praktickém šachu pro sportovní sezónu 2020-2021. Řízením soutěže pověřuje svoji STK. Soutěž se hraje podle platných dokumentů: Pravidel šachu FIDE platných od 1.1.2018, Soutěžního řádu ŠSČR (se změnami platnými od 1. 9. 2019) a těchto propozic.

2.       Struktura soutěže: Soutěž je organizována ve čtyřech třídách.

1.       1 Přeborová skupina - ve skupině 12 družstev

2 skupiny 1. třídy - ve skupině 12 družstev

2 skupiny 2. třídy - ve skupině 12 družstev

1 a více skupin 3. třídy (počet skupin a družstev ve skupině bude stanoven dodatečně podle počtu přihlášených družstev)

2.       Ve všech třídách hrají osmičlenná družstva.

3.       Právo účasti: Soutěže se mohou zúčastnit všechny šachové oddíly a kroužky registrované u ŠSČR jako člen PŠS, pokud nebyly ze soutěže výslovně vyloučeny. Každý šachový oddíl může do soutěže přihlásit libovolný počet družstev; avšak do vyšších tříd jen družstva s právem účasti v těchto třídách, a to jmenovitě :

KP PŠS (Přeborová skupina): ŠK Mahrla A, TJ Kobylisy B, 2x TJ Bohemians Praha (B,C), 2x TJ Pankrác (C,D), ŠK Loko Praha A, ŠK Viktoria Žižkov A, GROP B, DDM Praha 6 A, Unichess D, ŠK AURORA  (celkem 12)    náhradníci: 1. GROP Classical Chess, 2. ŠK Sokol Vyšehrad D, 3. ŠK DP Praha C - VŠFS

KS1 PŠS (1. třída): ŠK Viktoria Žižkov B, TJ Bohemians Praha D, 3x ŠK Sokol Vyšehrad (D,E,F), 2x ŠK DP Praha (C,D), TJ Pankrác E, USK Praha A, ŠK Loko Praha B, 2x Sokol Praha Vršovice (B,C), SK OAZA Praha C, 2x TJ Kobylisy (C,D), ŠO Praga Praha A, ŠK Mahrla B, GROP C, ŠK Smíchov A, DDM Praha 6 B, 3x Dukla (B,C,D), Steinitz-Makabi Praha  (celkem 24)    náhradníci: 1. Šachový klub Praha 4 A, 2. ŠK Bohnice A, 3. Unichess E

KS2 PŠS (2. třída): 2x TJ Bohemians Praha (E,F), ŠK Sokol Vyšehrad G, TJ Pankrác F, USK Praha B, ŠK Loko Praha C, Sokol Praha Vršovice D, ŠK Viktoria Žižkov C, 2x SK OAZA Praha (D,E), TJ Kobylisy E, ŠO Praga Praha B, ŠK Mahrla C, 2x GROP (D,E), LISA A, 2x Unichess (E,Ž), 2x ŠK Bohnice (A,B), Dukla E, SK Kbely A, Šachový klub Praha 4 A, SK Rapid Praha A (celkem 24)    náhradníci: 1. ŠK Smíchov B, 2. ŠK DP Praha E - VŠFS, 3. ŠK Mlejn A

KS3 PŠS (3. třída): ostatní nejmenovaná družstva.

4.       Postupy a sestupy

1.       Postupy a sestupy se řídí ustanoveními článků 3.4.2 a 3.4.3 Soutěžního řádu.

2.       Z Přeborové skupiny postupují 2 družstva. Z 1. třídy postupují družstva z 1. místa obou skupin. Ze 2. třídy postupují družstva z 1. a 2. místa obou skupin. Ze 3. třídy postupuje 6 družstev s nejlepším umístěním.

3.       Základním faktorem ovlivňujícím počet sestupujících v jednotlivých třídách je požadovaný počet družstev ve skupinách v následující sezóně: v Přeborové skupině a ve všech skupinách 1. a 2. třídy 12 družstev.

5.       Kalendářní plán

1.       Termín pro vyslovení závazného zájmu|nezájmu oddílů o účast v soutěži pro jejich družstva s právem účasti ve třídách Přebor a 1. a 2. třída je nejpozději do 1. října 2020 e-dopisem na adresu druzstva@prazskysach.cz (nezájem je nutno oznámit listinnou formou - oficiální prohlášení s podpisem oprávněného zástupce oddílu - oskenovaná papírová podoba).  Tento termín nijak nemění termín pro podání žádosti o zařazení družstva do nižší soutěže (kterou je nutno oznámit listinnou formou - oficiální prohlášení s podpisem oprávněného zástupce oddílu - oskenovaná papírová podoba), který je dán ustanovením SŘ (čl. 3.3,5), a to nejpozději 14 dní po obdržení těchto propozic.

2.       Termín pro zaslání přihlášek a soupisek (včetně souhlasů s hostováním) pro všechny třídy je nejpozději do 1. listopadu 2020.

3.       Termín pro doplňování soupisek ve 3. třídě je do 30. listopadu 2020.

4.       Losování soutěže: bude provedeno administrativně STK PŠS, protože bude přihlédnuto k požadavkům družstev na losovací čísla závislá na vylosování vyšších soutěží (protičísla, souhlasná čísla, aj.).

5.       Schůze kapitánů: proběhne jako jeden z bodů Konference Pražského šachového svazu.

6.       Termín soutěže: 11. leden až 1. duben 2021.

2.       Sportovně-technická ustanovení

1.       V souladu s ustanoveními čl. 6.7.1 Pravidel šachu FIDE platí pro tuto soutěž „čekací doba pro dostavení se hráče k partii je 60 minut od stanoveného začátku“.

2.       Hrací doba: je stanovena na 4 hodiny a 20 minut se začátkem v rozmezí 17.30 až 18.00 hodin.

3.       Tempo hry: je stanoveno na 40 tahů za 100 minut, plus 30 minut na zbytek partie. V okamžiku kdy jednomu hráči spadne praporek při 1. časové kontrole, a má splněn časový limit ve smyslu čl. 6.3.1 Pravidel šachu FIDE, posune rozhodčí oběma hráčům hodiny o 30 minut dopředu. V případě závěrečné fáze partie při 2. časové kontrole platí pro tuto soutěž ustanovení Směrnice III (bez odst. III.4) „Hry bez přídavného času včetně rychlého zakončení“ Pravidel šachu FIDE.

4.       Shromažďování a schvalování výsledků: Zápisy o utkáních shromažďují a vyhodnocují vedoucí skupin. Jméno a kontaktní informace o vedoucím skupiny budou kapitánům družstev včas oznámeny. Čitelnou fotokopii Zápisu o utkání – pořízenou skenerem nebo fotoaparátem – zašle domácí družstvo elektronickou poštou na adresu vedoucího skupiny, nejpozději v nejbližším pracovním dnu po termínu konání utkání. Originály Zápisů o utkání uschovejte alespoň do 31.8.2021. Vedle schvalování a publikování průběžných výsledků bude vedoucí skupiny řešit i problémy z utkání, které lze řešit pouze na základě zápisu o utkání, tj bez podání námitky. Případné námitky týkající se utkání musí být zaslány ŘO soutěže, tj. STK PŠS – v takovém případě je nutné vedoucímu skupiny zaslat informaci o tom, že byla námitka podána.

5.       Rozhodčí: Komise rozhodčích deleguje rozhodčí jen k utkáním Přeborové skupiny a skupin 1. třídy. Na utkání nižší třídy budou rozhodčí delegování jen na vyžádání. V tom případě hradí odměnu rozhodčímu ten oddíl, který si delegování vyžádal. Delegace rozhodčích bude přidělena na semináři rozhodčích dne 4. ledna 2021. Oddíly nemají právo delegovaného rozhodčího odmítnout. Jestliže není rozhodčí delegován nebo se delegovaný rozhodčí nedostaví, převezme řízení utkání jako náhradní rozhodčí kapitán domácího družstva (pokud se na osobě náhradního rozhodčího nedohodnou kapitáni obou družstev jinak). Náhradní rozhodčí má všechna práva a povinnosti jako delegovaný rozhodčí.

6.       Hodnocení výsledků: čl. 5.3. Soutěžního řádu umožňuje ŘO soutěže stanovit počet bodů za výsledek utkání (čl. 5.3.2.) a pořadí kritérií uvedených v čl. 5.3.3.. STK PŠS využívá této možnosti a  stanovuje že „za vyhrané utkání se počítají družstvu tři body, za nerozhodné jeden bod a za prohrané nula bodů“ a že kritéria uvedená v čl. 5.3.3. budou použita v pořadí: a) počet zápasových bodů (viz čl. 5.3.2.), b) součet skóre ze všech zápasů (viz čl. 5.3.1.), d) výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná, c) součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání, e) výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně dalšímu družstvu v pořadí, f) los.

7.       Ratingování: Výsledky hráčů z celé soutěže (ze všech tříd) budou započítány do národního ELO ČR. Výsledky hráčů Přeborové skupiny a 1. třídy budou započítány také do ELO FIDE (celé soutěžní období jednorázově). Pro výpočet budou použity koeficienty LOK ČR k 1. 10. 2020 a koeficienty FIDE k 1. 1. 2021.

 

3.       Sportovně-technické dokumenty

1.       Přihláška: šachový oddíl musí podat přihlášku včas (viz. 1.5.1. a 1.5.2.), jinak na ni nebude brán zřetel. Přihlášky zašlete elektronickou poštou na adresu druzstva@prazskysach.cz. Přihláška může být společná pro všechna družstva jednoho oddílu. V přihlášce musí být pro každé družstvo uvedeny náležitosti požadované čl. 3.3.3 (a,b,…,h) Soutěžního řádu a dále :

i) hrací den (jen pracovní dny) a čas začátku utkání,

j) žádost o přidělení losovacích čísel vzhledem k vylosování vyšších družstev š.o. (stejná čísla a protičísla), event. žádost o zařazení družstva do jiné skupiny než je družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni někteří stejní hráči (vlastní i hosté a cizinci) - je nutno uvést přesný název obou družstev, kterých se to týká.

STK PŠS rozhodne s konečnou platností o požadavku v bodě j).

Pro přihlášku použijte formulář PŠS (soubor prihlaska.xls), který jste obdrželi současně s těmito Propozicemi soutěže, a který je k dispozici ke stažení na www stránkách PŠS (viz též úvodní slovo tohoto článku „Přihláška“, které je také propojeno s odkazem na tento soubor na www stránkách PŠS); použití tohoto formuláře vám pomůže abyste neopomněli uvést vše požadované pro přihlášku. Protože přihláška musí obsahovat podpisy odpovědných zástupců (oddílu a zřizovatele oddílu), musí být zaslána i v listinné formě (oskenovaná papírová podoba).

2.       Soupiska : šachový oddíl musí předat soupisky svých družstev včas (viz.1.5.1), jinak se vystaví nebezpečí postihu družstev. Soupisky zašlete na e-poštovní adresu druzstva@prazskysach.cz.

1.       Na soupisce družstva musí být uvedeny všechny údaje požadované Soutěžním řádem, a hrací den a čas začátku utkání. Soupiska musí být podána v elektronické podobě s použitím poslední verze formuláře soupisky PŠS (soubor soupiska20200911.xlsb), který jste obdrželi současně s těmito Propozicemi soutěže, a který je k dispozici ke stažení na www stránkách PŠS (viz též úvodní slovo tohoto článku „Soupiska“, které je také propojeno s odkazem na tento soubor na www stránkách PŠS); použití tohoto formuláře zjednoduší kontrolu soupisek. Soupisky jednoho oddílu mohou být podány v samostatných XLS souborech nebo v jednom společném, v němž budou soupisky jednotlivých družstev oddílu v jednotlivých listech XLS sešitu.

2.       Soupiska vyhotovená šachovým oddílem bude sloužit STK PŠS pro kontrolu a schvalovací proces.
Soupisky budou kontrolovány počítačem ve vazbě na registr ŠSČR, tj. skutečnosti jako platnost registrace, příslušnost k federaci, příslušnost k oddílu, atd. Při kontrole mohou být zjištěny u jednotlivých hráčů skutečnosti, které mohou být příčinou i vyřazení hráče ze soupisky. Nedostatky spojené se soupiskami (neplatnost nebo neexistence registrace, nedodaný souhlas s hostováním, nejednoznačná příslušnost souhlasu s hostováním a registrace cizince ke konkrétnímu družstvu) musí oddíl vyřešit do 7 dnů od obdržení upozornění na ně. Pokud nebudou zmíněné nedostatky odstraněny v tomto termínu, bude hráč, jehož se to bude týkat, vyřazen ze soupisky bez možnosti náhrady.

3.       Změny soupisek lze provádět jen v souladu s ustanovením 3.5.5. Soutěžního řádu – v našem kraji je doplňování soupisek povoleno, ale jen ve 3. třídě, a jen do 30.11.2020, a jen o nově registrované vlastní členy oddílu (ne hosté nebo cizinci) zaregistrované nejpozději 30.11.2020.

4.       Schválené soupisky nebudou tištěny, ale pouze zveřejněny ve Zpravodaji skupiny a na webových stránkách svazu (PŠS i ŠSČR). Z ustanovení čl. 2.4.3. Soutěžního řádu vyplývá, že má mít každý šachový oddíl v hrací místnosti k dispozici alespoň jeden výtisk konečné verze Zpravodajů těch skupin, do kterých jsou jeho družstva zařazena. Konečná podoba Zpravodaje, a i jinak publikovaných soupisek, bude zveřejněna až po 5.1.2021 (tj. až po aktualizaci ELO koeficientů na hodnoty platné pro tuto soutěž). 

3.       Doklady hráčů: Rozhodčí je oprávněn nepřipustit ke hře hráče, který na jeho výzvu neprokáže svoji totožnost. Při utkání družstev může hráčovu totožnost potvrdit hráč soupeřova družstva.

4.       Zápis o utkání je základním dokumentem o sehraném utkání a musí zde být zapsány všechny skutečnosti o utkání známé, stejně jako případné námitky kapitánů proti průběhu či výsledku partií a zápasu. Zjistí-li ŘO ze Zápisu o utkání, že došlo k nesprávnosti (třeba i v zápisu nezdůrazněné), zajistí nápravu bez vnějších podnětů. Za nesprávnost jsou považovány skutečnosti jejichž náprava nevyžaduje podání námitky podle Odvolacího řádu – jsou to například skutečnosti osobou, která řídila utkání, přehlédnuté nebo neřešené: jako jsou nesprávně sestavené dvojice (ať z důvodu nesprávně posazených hráčů, nebo z důvodu nadlimitního počtu V+H+C hráčů) či nesprávně zapsaný výsledek (např. v případě nedostavení se hráče výsledek neuveden jako kontumace), a také například stížnost na výkon rozhodčího (nikoliv námitka proti jeho rozhodnutí), apod. .

5.       Zápis partie: Zápisy partií se neodevzdávají, i když Pravidla šachu FIDE říkají 8.3 Partiáře jsou vlastnictvím pořadatele soutěže.“; pouze se předkládají rozhodčímu za účelem prokázání výsledku partie. Kapitánům se doporučuje zajistit si možnost získání zápisů partií od hráčů (pozdějšího nebo okamžitého) pro případ řešení sporu, rekonstrukce ztraceného zápisu o utkání, a pod.

 

4.       Finanční ustanovení

1.       Vklady a poplatky: Nejpozději současně se zasláním přihlášky do soutěže uhradí oddíly kromě eventuelních pokut za předchozí sezónu za každé družstvo vklad do soutěže; v Přeborové skupině ve výši 350,- Kč, v nižších třídách ve výši 200,- Kč. Každé družstvo je dále povinno uhradit současně s vkladem do soutěže poplatek za zápočet na LOK ČR, a u družstev v Přeborové skupině a 1. třídě i poplatek za zápočet na ELO listinu FIDE, v Přeborové skupině a 1. třídě v celkové výši 600,- Kč, v nižších třídách 400,- Kč. Všechny platby se hradí na účet PŠS 2201123217/2010; přitom použijte variabilní symbol 3511YYY13, v němž na místo YYY uveďte kód vašeho oddílu (v rámci kraje 11 - Praha) používaný ŠSČR. Doklad o provedené platbě je nutno přiložit k přihlášce do soutěže. Postačujícím dokladem o platbě je kopie bankovního výpisu nebo kopie dokladu o zaplacení. Alternativně je možno uvést v přihlášce základní platební data bezhotovostních převodů, tj. výši platby, datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol. Pokud oddíly (kroužky) neuhradí pokuty (vč. pokut za družstva sestoupivší z vyšší soutěže než je tato) za sezónu 2019-2020 a poplatky (startovné a ELO) za soutěž 2020-2021 nejpozději v termínu zde uvedeném (1.11.2020), a nebo nebudou mít k 1.11.2020 jako oddíl zaplaceny příspěvky ŠSČR (registrační poplatky) za rok 2020, budou jejich družstva vyřazena ze soutěže 2020-2021 a zařazena o třídu níže do ročníku 2021-2022.

2.       Odměny rozhodčím: se řídí předpisem ŠSČR - čl. 1, přílohy 2 Ekonomické směrnice –rozhodčí FA, IA, ÚR a 1. třídy 350,- Kč,  rozhodčí 2. třídy 300,- Kč, rozhodčí 3. třídy 250,-. Pokud se rozhodčí uvolí řídit dvě utkání hraná v místě konání, obdrží od pořadatele odměnu o 100,- Kč vyšší.

3.       Finanční plnění, pokuty

1.       Za odhlášení družstva ze soutěže po podání přihlášky a vylosování se ukládá finanční plnění ve výši „pokuta za nenastoupení družstva“ krát počet kol zbývajících v té které třídě (skupině) do konce soutěže

2.       Za nenastoupení družstva pokuta: v Přeborové skupině  3000,- Kč, v 1. třídě  1000,- Kč, ve 2. třídě  500,- Kč, ve 3. třídě  200,- Kč.

3.       Za více případů neobsazení šachovnice celkem v jednom družstvu v celé sezóně: v Přeborové skupině za 3, v 1. třídě za 5, ve 2. třídě za 7, ve 3. třídě za 10: pokuta 100,- Kč + pokuta 20,- Kč za každou další.

4.       Za kontumaci partie, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostaví, bude družstvo pokutováno za každou takovou kontumaci částkou v Přeborové skupině  500,- Kč, v 1. třídě  200,- Kč, ve 2. třídě  100,- Kč, ve 3. třídě  50,- Kč, pokud nedostavení se hráče k partii nebylo prokazatelně zaviněno vyšší mocí.

5.       Za odeslání Zápisu o utkání později než jak je stanoveno v čl. 2.4. těchto propozic: pokuta 100,- Kč.

6.       Za nastoupení hráče základní sestavy méně jak 2x (viz čl. 3.5.6 Soutěžního řádu), bez akceptování-hodného zdůvodnění (posoudí STK PŠS): pokuta 200,- Kč za každou partii chybějící do stanoveného limitu.

STK má právo udělovat i další pokuty:  za přestupky proti ustanovením SŘ, pravidel soutěže a nařízením ŘO (viz čl. 2.9 SŘ).

Při naplnění skutkové podstaty se pokuty udělují automaticky v maximální výši. Oddíly se mohou proti udělené pokutě odvolat. STK má právo případné pokuty snížit nebo odpustit.

5.       Dodatečná ustanovení

1.       Pro tuto soutěž platí výjimka z ustanovení čl. 3.6.7 Soutěžního řádu, které ukládá aby byla všechna utkání posledního kola sehrána ve stejném termínu i čase. V této soutěži se hrají i utkání posledního kola v termínech určených kalendářem soutěže, tj. v termínech odvozených od hracích dnů jednotlivých družstev.

2.       Předání sestav, zahájení utkání a nastoupení družstva: se řídí čl. 3.6 Soutěžního řádu. Čekací doba (čl. 3.6.8.3), ani další ustanovení z kapitoly 3.6. SŘ umožňující posunutí začátku utkání, pro tuto soutěž neplatí.  Začátek utkání hraného ve večerních hodinách nelze posunout ze žádného důvodu.

3.       Změna termínu konání utkání je podmíněna souhlasem soupeře a ŘO. Řídicímu orgánu je nutno zaslat žádost o souhlas se změnou termínu konání utkání nejpozději 14 dní před původním termínem. Součástí žádosti musí být důvěryhodným způsobem doložený souhlas soupeře. V případě výskytu nepředvídatelného důvodu může ŘO přijmout žádost i později, nikdy však tak, aby jeho souhlas nemohl být vydán nejpozději v den původního termínu.

4.       Ve zvlášť závažných případech může STK PŠS povolit družstvu sehrát všechna utkání v jeho hrací místnosti, ale po technické stránce dochází ke střídání barev na šachovnicích dle propozic soutěže. I v těchto případech odeslání zápisu zajišťuje a odměnu rozhodčímu hradí to družstvo, které je podle nasazení uvedeno jako domácí.

5.       Zákaz používání mobilních telefonů a/nebo jiných elektronických komunikačních prostředků: pro hráče i diváky platí zákaz formulovaný v ustanovení odst. 11.3.b. , a článku 6.3 Soutěžního řádu, který dále zakazuje v hracích místnostech konzumaci alkoholu a kouření.

6.       Výklad ustanovení propozic: Ve sporných a nejasných případech provede STK PŠS výklad ustanovení těchto propozic tak, aby regulérnost soutěže byla v maximální míře zachována. 

7.       ŘO si v případě zásahu vyšší moci do průběhu soutěže vyhrazuje právo na možnost stanovení termínu konání jednotlivých utkání i mimo proponované období.

8.       Soutěž bude výsledkově uzavřena i v případě nesehrání některých utkání z důvodu zásahu vyšší moci.

9.       Rozhodnutí o uplatnění vyšší moci přísluší do pravomoci VV PŠS.